المان های وودمارت

المان پست ها - ماسونری

loover-roof

کاربرد لوور پشت بامی

کاربرد لوور پشت بامی در ساختمان‌های خانگی یا صنعتی، از کانال‌های هواکش جهت عبور و مرور مناسب اکسیژن استفاده می‌شود. دهانه یا خروجی این...

ادامه مطلب

المان های وودمارت

وبلاگ پیشفرض

کاربرد لوور پشت بامی

کاربرد لوور پشت بامی در ساختمان‌های خانگی یا صنعتی، از کانال‌های هواکش جهت عبور و مرور مناسب اکسیژن استفاده می‌شود. دهانه یا خروجی این...

ادامه مطلب

شوتینگ زباله چیست ؟

شوتینگ زباله یک سیستمی است که برای دور انداختن زباله و پسماند و در بعضی موارد ملحفه در ساختمان های مدرن و بلند مرتبه طراحی می شود. اجرا...

ادامه مطلب

المان های وودمارت

وبلاگ با تصاویر کوچک

کاربرد لوور پشت بامی

کاربرد لوور پشت بامی در ساختمان‌های خانگی یا صنعتی، از کانال‌های هواکش جهت عبور و مرور مناسب اکسیژن استفاده می‌شود. دهانه یا خروجی این...

ادامه مطلب

المان های وودمارت

وبلاگ شطرنجی

کاربرد لوور پشت بامی

کاربرد لوور پشت بامی در ساختمان‌های خانگی یا صنعتی، از کانال‌های هواکش جهت عبور و مرور مناسب اکسیژن استفاده می‌شود. دهانه یا خروجی این...

ادامه مطلب

المان های وودمارت

وبلاگ چندگانه

محصولات

کاربرد لوور پشت بامی

کاربرد لوور پشت بامی در ساختمان‌های خانگی یا صنعتی، از کانال‌های هواکش جهت عبور و مرور مناسب اکسیژن استفاده می‌شود. دهانه یا خروجی این...

ادامه مطلب

محصولات

شوتینگ زباله چیست ؟

شوتینگ زباله یک سیستمی است که برای دور انداختن زباله و پسماند و در بعضی موارد ملحفه در ساختمان های مدرن و بلند مرتبه طراحی می شود. اجرا...

ادامه مطلب

المان های وودمارت

کاروسل در پست