المان های ووکامرس

محصولات اجاکس همراه با اسلایدر

دریچه ی سقفی چهار طرفه Ceiling Diffuser(4way) RMCD4

دریچه های مخصوص تایل جهت هوای رفت در شکلهای مختلفی تولید می گردد. از متداول ترین انواع آن می توان

اگزاست فن پشت بامی

اگزاست فن پشت بامی که با نام هواکش سقفی نیز شناخته می شود، برای به کار رفتن در مکان هایی

دریچه برگشت پره Z

از دریچه برگشت پره Z آلومینیومی به طور ویژه در مواردی که نیاز به برگشت و یا جابجایی هوا بین

دریچه برگشت پره ثابت Fixed Blade Return Grille RMFR

در ساختمان های مدرن که دارای سیستم تهویه و هوارسانی مهندسی و اصولی می باشند همیشه نیاز به تامین هوای

دریچه پادری Transfer Grille RMTG

انواع لوور پادری یا همان دریچه پادری عموما برای ایجاد ارتباط میان دو محیط به منظور فراهم آوردن امکان جریان

دریچه تخت گرد Round Ceiling Diffuser RMRD

دریچه سقفی گرد تخت (دیفیوزر گرد تخت) قابل استفاده در کاربرد های سرمایشی، گرمایشی و تهویه مطبوع می باشند. که

دریچه جت نازل Jet Nozzle RMJ

جت نازل جهت دهش حجم بالای هوا در فضاهای بزرگ که پرتاب هوا نیاز دارند طراحی شده اند. از این

دریچه جت نازل دیفیوزر Jet Diffuser DMJD

دریچه های مختص به سقف های آرمسترانگ همانند تایل های آرمسترانگ قابلیت جابجایی بر روی سازه سقف کاذب را داشته
المان های ووکامرس

محصولات با دکمه بارگذاری بیشتر

دریچه ی سقفی چهار طرفه Ceiling Diffuser(4way) RMCD4

دریچه های مخصوص تایل جهت هوای رفت در شکلهای مختلفی تولید می گردد. از متداول ترین انواع آن می توان

اگزاست فن پشت بامی

اگزاست فن پشت بامی که با نام هواکش سقفی نیز شناخته می شود، برای به کار رفتن در مکان هایی

دریچه برگشت پره Z

از دریچه برگشت پره Z آلومینیومی به طور ویژه در مواردی که نیاز به برگشت و یا جابجایی هوا بین

دریچه برگشت پره ثابت Fixed Blade Return Grille RMFR

در ساختمان های مدرن که دارای سیستم تهویه و هوارسانی مهندسی و اصولی می باشند همیشه نیاز به تامین هوای

دریچه پادری Transfer Grille RMTG

انواع لوور پادری یا همان دریچه پادری عموما برای ایجاد ارتباط میان دو محیط به منظور فراهم آوردن امکان جریان

دریچه تخت گرد Round Ceiling Diffuser RMRD

دریچه سقفی گرد تخت (دیفیوزر گرد تخت) قابل استفاده در کاربرد های سرمایشی، گرمایشی و تهویه مطبوع می باشند. که

دریچه جت نازل Jet Nozzle RMJ

جت نازل جهت دهش حجم بالای هوا در فضاهای بزرگ که پرتاب هوا نیاز دارند طراحی شده اند. از این

دریچه جت نازل دیفیوزر Jet Diffuser DMJD

دریچه های مختص به سقف های آرمسترانگ همانند تایل های آرمسترانگ قابلیت جابجایی بر روی سازه سقف کاذب را داشته
المان های ووکامرس

اسلایدر محصولات

المان های ووکامرس

محصولات برچسب شده

دریچه ی سقفی چهار طرفه Ceiling Diffuser(4way) RMCD4

دریچه های مخصوص تایل جهت هوای رفت در شکلهای مختلفی تولید می گردد. از متداول ترین انواع آن می توان

اگزاست فن پشت بامی

اگزاست فن پشت بامی که با نام هواکش سقفی نیز شناخته می شود، برای به کار رفتن در مکان هایی

دریچه برگشت پره Z

از دریچه برگشت پره Z آلومینیومی به طور ویژه در مواردی که نیاز به برگشت و یا جابجایی هوا بین

دریچه برگشت پره ثابت Fixed Blade Return Grille RMFR

در ساختمان های مدرن که دارای سیستم تهویه و هوارسانی مهندسی و اصولی می باشند همیشه نیاز به تامین هوای

دریچه پادری Transfer Grille RMTG

انواع لوور پادری یا همان دریچه پادری عموما برای ایجاد ارتباط میان دو محیط به منظور فراهم آوردن امکان جریان

دریچه تخت گرد Round Ceiling Diffuser RMRD

دریچه سقفی گرد تخت (دیفیوزر گرد تخت) قابل استفاده در کاربرد های سرمایشی، گرمایشی و تهویه مطبوع می باشند. که
المان های ووکامرس

محصولات شبکه ایی کاروسل

دریچه ی سقفی چهار طرفه Ceiling Diffuser(4way) RMCD4

دریچه های مخصوص تایل جهت هوای رفت در شکلهای مختلفی تولید می گردد. از متداول ترین انواع آن می توان

اگزاست فن پشت بامی

اگزاست فن پشت بامی که با نام هواکش سقفی نیز شناخته می شود، برای به کار رفتن در مکان هایی

دریچه برگشت پره Z

از دریچه برگشت پره Z آلومینیومی به طور ویژه در مواردی که نیاز به برگشت و یا جابجایی هوا بین

دریچه برگشت پره ثابت Fixed Blade Return Grille RMFR

در ساختمان های مدرن که دارای سیستم تهویه و هوارسانی مهندسی و اصولی می باشند همیشه نیاز به تامین هوای

دریچه پادری Transfer Grille RMTG

انواع لوور پادری یا همان دریچه پادری عموما برای ایجاد ارتباط میان دو محیط به منظور فراهم آوردن امکان جریان

دریچه تخت گرد Round Ceiling Diffuser RMRD

دریچه سقفی گرد تخت (دیفیوزر گرد تخت) قابل استفاده در کاربرد های سرمایشی، گرمایشی و تهویه مطبوع می باشند. که

دریچه جت نازل Jet Nozzle RMJ

جت نازل جهت دهش حجم بالای هوا در فضاهای بزرگ که پرتاب هوا نیاز دارند طراحی شده اند. از این

دریچه جت نازل دیفیوزر Jet Diffuser DMJD

دریچه های مختص به سقف های آرمسترانگ همانند تایل های آرمسترانگ قابلیت جابجایی بر روی سازه سقف کاذب را داشته
المان های ووکامرس

محصولات همراه با فاصله

المان های ووکامرس

بارگذازی نامحدود محصولات